Happyland – met SBR en XBRL

Happy land begint met een droom: BV Nederland in 2020. Die stip aan de horizon. Happy Land wordt de komende jaren gedefinieerd. <…..>De bouwers van Happy Land zijn de stakeholders van BV Nederland. De bouwers zijn tevens de bewoners. Door de stakeholders – voor de stakeholders.
De bouw van Happy Land is al gestart. De technische fundamenten zijn neergelegd. Happy Land moet nu worden ingekleurd. Creativiteit in optimale balans met een door BV Nederland gedragen Business Case die alle stakeholders voordelen oplevert.De bewoners van Happy Land? Ondernemers, beleggers, analisten, fraudeonderzoekers, journalisten, toezichthouders, beleidsmakers, curatoren, advocaten, notarissen, banken, accountants. Dezelfde dromen, de wil om samen te werken, samen te bouwen.

Ditmaal geen quote uit een boek, maar uit een visiedocument waar ik, als Tuacc lid, aan mee heb geschreven. Eind 2013 kreeg de SBR Rijksregisseur de niet zo eenvoudige opdracht op “de stip aan de horizon” voor SBR te bepalen. Daartoe werden 2 Round Tables georganiseerd en werd input gevraagd. Een kolfje naar de hand van Tuacc natuurlijk! En wij beperkten ons niet tot SBR en XBRL…..

Hieronder voor geinteresseerden de volledige tekst van onze bijdrage. Deze heeft het zelfs gehaald tot blog in accountant.nl

SBR in 2020 – The Road to Happy Land

Door: Pieter de Kok, Fou-khan Tsang, Olaf de Vriend, Mark Bisschop, Elly Stroo Cloeck namens Tuacc Werkgroep SBR ten behoeve van de SBR Rijksregisseur.

De opdracht die het SBR Beraad aan de SBR Rijksregisseur heeft gegeven is geen eenvoudige:

“het vaststellen van een heldere en samenhangende roadmap voor de komende 3-5 jaar voor realisatie van digitale mogelijkheden (SBR, met o.a. e-factureren en goedkopere digitale machtiging).”

De realisatie van (een optimal stelsel van) digitale mogelijkheden: voor Tuacc is dat Happy Land.  Wij leveren daarom graag onze bijdrage!

Onze visie

Happy land begint met een droom: BV Nederland in 2020. Die stip aan de horizon. Happy Land wordt de komende jaren gedefinieerd. De Rijksregisseur SBR luistert naar BV Nederland. Inspireert, verbindt en bewaakt de droom.

De bouwers van Happy Land zijn de stakeholders van BV Nederland.  De bouwers zijn tevens de bewoners.  Door de stakeholders – voor de stakeholders.

De bouw van Happy Land is al gestart. De technische fundamenten zijn neergelegd. Happy Land moet nu worden ingekleurd. Creativiteit in optimale balans met een door BV Nederland gedragen Business Case die alle stakeholders voordelen oplevert.

De bewoners van Happy Land? Ondernemers, beleggers, analisten, fraudeonderzoekers, journalisten, toezichthouders, beleidsmakers, curatoren, advocaten, notarissen, banken, accountants. Dezelfde dromen, de wil om samen te werken, samen te bouwen.

De schoonheid van data

In Happy Land hebben alle bewoners eenvoudig toegang tot (gestandaardiseerde) relevante financiële data. Per vennootschap, per sector, per keten. Kwaliteit van data boven kwantiteit, relevantie boven ‘mogelijk’, niet alleen uitvragen, maar ook delen. De schoonheid van data wordt gewaarborgd door standaardisatie, openheid, beschikbaarheid, wederkerigheid, hergebruik, integriteit en kwaliteit.

De inrichting van Happy Land wordt aangejaagd, bepaald, gevoed door het ambitieniveau van de ondernemers en andere stakeholders. Het SBR programma faciliteert dit. De kracht van SBR zit opgesloten in het borgen van de schoonheid van data. De schoonheid van data kan worden bewonderd op het moment dat data een zichtbare rol speelt in het verder ondernemend, transparant, lean en duurzaam maken van BV Nederland.

BV Nederland in 2020: Liggend aan de digitale snelweg

In 2020 zijn alle financiele stromen digitaal geworden. Niet alleen tussen Bedrijfsleven en Overheid of andere uitvragende partijen maar ook in de B2B en de B2C markt vindt uitwisseling digitaal plaats.

 BV Nederland in 2020: Ondernemend

De beschikbaarheid van data draagt vandaag de dag al bij aan nieuwe inzichten, directe meerwaarde, betere beslissingen, slimmere processen en scherper toezicht. Maar we staan nog maar aan de vooravond. Big data in combinatie met predictive- en cognitieve analytics gaan de inrichting van Happy Land verder invullen.  Real-time monitoring, real-time insights, data-mining, vooruitkijken, voorspellen.

Het ondernemende aspect van 2020 moet tot uitdrukking komen in optimale beschikbaarheid van financiële data. Deze data kan vervolgens worden verrijkt door koppeling met andere bronnen van open data. Onder aanvoering van de maatschappelijke beweging en vraag naar transparantie zal het aantal open data bronnen de komende jaren spectaculair toenemen.

Investeringsbeslissing, integriteitsonderzoeken, operationele vraagstukken, veiligheidsvraagstukken, toezichtsvraagstukken, fraudeonderzoeken, marketingvraagstukken, marktonderzoeken, innovatievraagstukken.

U begrijpt dat we de lijst met vraagstukken niet willen beperken.

BV Nederland in 2020: Transparant

Transparantie is alleen mogelijk onder voorwaarde van wederkerigheid, ofwel de bereidheid om (relevante) data met elkaar te delen. In de roadmap naar 2020 moet dit aspect worden benadrukt. Delen is het nieuwe hebben. Het delen van informatie wordt middels het machtigingen systeem zodanig gefaciliteerd dat ondernemers ook de voordelen van het delen zien in plaats van die van het het afschermen van data.

Het gaat in dit stuk te ver om een definitie uit te werken van wat relevante data is. In de visie van Tuacc moet die vraag worden uitgewerkt rekening houdend met de ‘ondernemende’ vraagstukken en onderzoeken die hierboven zijn benoemd. There’s data. Let’s share it.

BV Nederland in 2020: Lean

Happy Land wordt stap voor stap gebouwd. Eenvoudige financiële data per vennootschap is onderdeel van een data set per sector. Sector data is onderdeel van keten data.

Eenvoudige gestandaardiseerde financiële data sets per vennootschap zoals deze nu al in SBR beschikbaar zijn t.b.v. financiële, fiscale uitvragen kunnen eenvoudig worden uitgebreid om te voldoen aan andere uitvraagvormen.

BV Nederland stap voor stap leaner maken. Lees dit vooral positief. De uitvraag verplichting is namelijk de aanjager voor de wederkerigheid en hieraan gekoppeld het hergebruiken van data vanuit het ‘ondernemende’ perspectief.

Lean, de ambitie om leaner, efficiënter, slimmer, data te hergebruiken zorgt ervoor dat de olievlek van gestandaardiseerde data groeit.

BV Nederlandin 2020: Duurzaam

Innovatie, vooruit, bereidheid, interesse, meedoen. Andere woorden voor ‘duurzaam’. SBR krijgt een duurzame plek op het moment dat de ‘Business Case’ helder is vanuit de beleving van BV Nederland, en breed gedragen wordt. SBR gaat niet over administratieve lastenverlichting. SBR gaat niet over taxonomie. SBR gaat niet over techniek. SBR gaat over een droom. Een stip aan die horizon waarin data relevant is, kwalitatief goed is, beschikbaar is voor iedereen en BV Nederland vooruit helpt.

Kwalitatief goed

De rol van accountants, van ons, is cruciaal in het verwezenlijken van deze droom. Wij moeten de rol van regisseur van ‘kwaliteitsbewaking’ van data op ons nemen. Niet weglopen. Voor de hand ligt dat wij de juistheid, integriteit bewaken van SBR verantwoordingen die rechtstreeks in onze scope vallen. Protecting integrity of the data source. Dit moeten we onderdeel maken van onze verantwoording naar het maatschappelijk verkeer.

Een tweede relevante rol is als bewoner van Happy Land een actieve rol spelen in benoemen van de ‘ondernemende’ vraagstukken. BV Nederland niet alleen efficiënter maken wat betreft hergebruiken van data, maar BV Nederland ook ondernemender maken, duurzamer en innovatiever.

Roadmap

We hebben hieronder een aantal stappen ter illustratie benoemd waarin wij als Tuacc denken een rol te kunnen spelen:

 1. Uitwerken van een aantal aansprekende en inspirerende voorbeelden van de plaats van SBR in ‘ondernemende’ vraagstukken;
 2. Organiseren van inspiratie events in de vorm van workshops met vertegenwoordigers van BV Nederland om de schoonheid van data te belichten, open data te promoten en SBR te delen. Uitkomst: Wat kan er in 2020?;
 3. Kijken naar wat ‘nu’ kan versus de uitkomsten van inspiratie events. Wat moet er gebeuren op technisch vlak? Wat moet er gebeuren rondom bewustwording? Hoe kunnen wij, accountants, bijdragen?
 4. Delen, benoemen, uitdragen van de verantwoordelijkheid van de Accountancysector rondom ‘protecting the source’: kwaliteit en integriteit van de data.

Bijlage: Een voorschotje op de mogelijke verdere detaillering:

NB: voortschrijdend inzicht en voortschrijdende technlogische mogelijkheden zullen tot voortdurende aanscherping van de details van de roadmap moeten leiden, desondanks zien wij nu een aantal onderwerpen die ons inziens op de agenda moeten:

Stip aan de horizon in 2020

 1. Een overheid die vanuit een Business Case voor de BV Nederland, dus impact, positief en negatief, op overheid bedrijfsleven in ogenschouw neemt én “eerlijk verdeelt” om zo draagvlak en kans op succes op voorhand te vergroten
 2. Open data filosofie voor data die de overheid verzamelt, bewerkt en analyseert in algemeenheid en SBR data in het bijzonder
 3. De overheid faciliteert een machtigingen systeem waarin de belangrijkste wettelijke verplichte uitwisselingen al standaard gedefinieerd zijn.
 4. Meer aandacht voor de (individuele) ondernemers: wat hebben zij nodig om hun bedrijf efficienter te maken, kansen te herkennen, risico’s te meten? Daabij kunnen naast de koepels en belangenbehartigers ook enkele (grote) ondernemingen zelf worden berokken. Zodat wij niet over, maar met hen praten.
 1.  “Minister voor data logistiek”, zowel inzake XBRL als andere belangrijke standaarden, om:
  1. De normen te bewaken en wildgroei te beperken;
  2. Initiatieven te ontplooien op het gebied van standaarde;n
  3. Inzet van wiskundige modellen /methodieken voor analyse, voorspellingen en datakwaliteit te faciliteren die door de gehele BV Nederland gebruikt kunnen worden;
  4. Informatiestromen naar de overheid, binnen de overheid en vanuit de overheid te stroomlijnen.
  5. Overige ontwikkelingen die data kwaliteit kunnen beïnvloeden
  6. Te enthousiasmeren, communiceren, faciliteren, op te leiden, subsidieren;
  7. Europese en internationale ontwikkelingen te monitoren, te voeden en te communiceren
  8. Belangrijke data-leveranciers de standaarden te laten implementeren (om eindeloze, vlekkeloze import en export tussen pakketten mogelijk te maken).  Overheid: verleid ze!
  9. SBR is uitgebreid naar gebieden waar de rapportageketens nu nog opgezet moeten worden (pro-actief ipv reactief)
   1. Integrated reporting
   2. Risk reporting
   3. Overig B2B en B2C data verkeer
   4. Auditfiles, verrijkt door XBRL (ter bewaking integriteit/consitentie), die door zowel ondernemingen, overheid als accountants gebruikt worden om controles efficiënter en effectiever in te zetten.
   5. Digitaal factureren is verplicht en middels simplerinvoicing wordt gezorgd dat ondernemingen en burgers zonder moeite kunnen beschikken over hun digitale facturen.

De vangrails (randvoorwaarden)

 • Eén keer registreren, veelvuldig gebruiken ( vergaand hergebruik van tags en definities)
 • Houd het doel en bereik van SBR zuiver.  SBR is niet de oplossing voor alles, er zijn ook andere standaarden die voor de toepassing beter zijn dan SBR (XBRL).
 • Monitor de afhankelijkheden tussen de verschillende standaarden, waaronder SBR, en procedures. De roadmap hoeft deze ontwikkelingen niet af te dekken, maar er wel expliciet en transparant rekening mee houden.
 • Beheers de betrouwbaarheid en volledigheid van de ingebouwde Auditfiles.
 • Een principiele keuze maken of Nederland leider of volger zou moeten zijn op het gebied van XBRL implementaties en ontwikkelingen.  Bij de keuze voor “leidend” moet rekening worden gehouden met snelle implementatietrajecten, snelle besluitvorming, en het risico dat NL wordt ingehaald door Europese of Internationale initiatieven die net even anders zijn, en waardoor dus extra investeringen met zich meebrengen om aan te passen. Voordelen zijn een snellere realisatie van baten, reputatie voor innovatie, aanjagen van de economie, etc.  Heeft BV Nederland de wil, en de massa / funding, om leidend te kunnen zijn?  En na de keuze: SBR Programma, neem die verantwoordelijkheid!
 • Geven in 2020 limited of reasonable assurance over XBRL instances
 • Geven in 2020 assurance op (ge-aggregeerd) data niveau, (verrijking van de data)
 • Bewaken in 2020 de integriteit en toepassing van de (extensie)taxonomien en daarmee de relevantie van de data
 • Committen ons tot het helpen van onze klanten om bouwer en bewoner van Happy Land te zijn en hun data als bouwstenen in te brengen.

Dit bericht werd geplaatst in XBRL en SBR en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s